Tem Tôm 70g

Hàng Tồn:

  • Kích thước: 92 x 45 mm
  • In 5 màu, phủ Vecni
  • Giấy Duplex 250 gms
  • Thành phẩm: Giao thành tờ