Nhãn Heo VietGap _ TẾT (5 x 9.5 cm)

Hàng Tồn:

  • Kích thước: 50 x 95 mm 
  • Decal PP nhựa Fassion BW0174; UV bóng
  • Thành phẩm: Bế thành cái, đóng gói 
  • Quy cách: 
    • 2.000 cái/cuộn
    • 8 cái/tờ