Nhãn Heo VietGap (6 x 6 cm)

Hàng Tồn:

  • Kích thước: 60 x 60 mm 
  • Decal PP nhựa Fassion 
  • Thành phẩm: Bế thành cái, đóng gói 
  • Quy cách: 
    • 500 nhãn/cuộn
    • 550 nhãn/cuộn 
    • 1.100 nhãn/cuộn