Nhãn Bò Úc (6 x 8 cm)

Hàng Tồn:

  • Kích thước: 60 x 80 mm 
  • Decal PP nhựa Fassion 
  • Thành phẩm: Bế thành cái, đóng gói 
  • Quy cách: 
    • 400 nhãn/cuộn
    • 850 nhãn/cuộn