NhãnThịt Bò (6x8) - Khay

Hàng Tồn:

  • Kích thước: 60 x 80 mm 

  • Decal nhiệt Fassion
  • Thành phẩm: Bế thành cái, đóng gói
  • Quy cách:
    • 400 Nhãn/Cuộn
    • 850 Nhãn/Cuộn