Nhãn Heo Vietgap (7x3 cm)
Nhãn Heo Vietgap Xanh (6 x 8 cm)
Nhãn Thịt Heo Xay 80 VietGap (6 x 8 cm)
Nhãn Heo VietGap (6 x 6 cm)
Nhãn Thịt Heo Xay 90 VietGap (6 x 8 cm)
Nhãn Heo Vietgap (6 x 8 cm)