Nhãn Heo VietGap (5 x 9.5 cm)
Nhãn Heo Thảo Mộc (5 x 9.5 cm)
Nhãn Bò Úc (5 x 9.5 cm)