Nhãn Heo Vietgap Xanh (6 x 8 cm)
Nhãn Heo Vietgap (7x3 cm)
Nhãn Heo VietGap (6 x 8 cm)
Nhãn Heo VietGap (6 x 6 cm)