Nhãn Bò Úc (7x3 cm)
Nhãn Bò Úc (6 x 8 cm)
Nhãn Thịt Bò (7x3)
NhãnThịt Bò (6x8) - Khay